Passion for books
Dr. Phil. Namık Kemal ÜNLÜ
Yazar Hakkında

Ben Namık Kemal Ünlü ilk, orta ve liseyi Erzurum'da okudum. Yüksek tahsilimi 1985-1990 seneleri arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, o zamanki Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde yaptım. 1991 senesinde Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak girdim. 1991-1992 senesinde Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün açmış olduğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek lisans programına yapılan imtihanı başararak katıldım Bu arada almış olduğum Yüksek lisans tez konumu da hazırladım, konum: Sporda Isınmanın Performans Üzerine Tesirleri'dir. Tez savunmamı 07 Ocak 1993 günü vererek; bilim uzmanı olmaya hak kazandım.

Bu arada 1991'de Avusturya'nın Graz şehri Karl Franz Üniversitesi, Spor Bilimleri Enstitüsü'nde, 1992 de de, Almanya'nın Freiburg şehri, Albert Ludwig Üniversitesi Spor Bilimleri Enstitüsü'nde burslu olarak bulundum. Bildiğim yabancı diller İngilizce (iyi derecede) Almanca (orta derecede) dir.

1993 Mart (bahar yarıyılı) döneminde Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün açmış olduğu Beden Eğtimi ve Spor ABD Doktora programı imtihanını birincilikle kazandım. 1994 senesi Şubat döneminde doktora derslerimi başarıyla tamamladım, Mart 1994 de Doktora yeterlilik imtihanını başarıyla vererek, Doktora tez konusu almaya hak kazandım. Doktora tez konum: Almanya, Avusturya ve Türkiye'de Başarı Sporunda ödüllendirme ve bu ülkeler arasında karşılaştırma'dır. Doktora tezi savunmamı Temmuz 1995 de "pekiyi" derece ile vererek, Dr. ünvanını aldım.

1996 yılında Yrd. Doç. ünvanını alarak öğretim üyesi olarak Trakya Üniversitesinde göreve başladım. 1997 yılında yine Almanya hükümetinin davetlisi olarak üç ay süre ile Albert Ludwig Üniversitesi Spor Bilimleri Enstitüsünde bulundum. Bulunduğum bu süre içerisinde Spor Yönetimi, Spor Psikolojisi, Spor Sosyolojisi, Spor Eğitim Programlan ve Regreasyon faaliyet ve alanlarının planlaması, organizasyon ve yönetimi gibi konularda inceleme ve araştırmalarda bulundum. En son spor bilimi araştırma ve yeniliklerini yerinde tetkik ettim. 2000 yılında Fransa (Paris) de bulunan Üniversite D'evry Val D'esson'de akademik çalışmalarda bulundum. 2001 yılında yine aldığım bir davet ile Pädagogische Hochschule Karlsruhe'de arşiv çalışması yapmış yeni yayınlar hazırlamıştır.

Deutsche 1. Basketball - Bundesliga'da branşım basketbol üzerine 1992 ve 1997 yıllarında Freiburg USC takımları ile teknik taktik çalışmalarında bulunarak bilgi ve tecrübelerimi geliştirdim. Branşı ile ilgili yayınlanmış kitapları ve Spor Tıbbı, Spor Bilimleri üzerine ülkemizde yayınlanan bilimsel dergilerde yeralan makalelerim bulunmaktadır.

Branşım olan Basketbolun yanında Spor Sosyolojisi, Spor Psikolojisi, Spor Yönetimi, Spor Ekonomisi ve Spor Tarihi derslerini vermekteyim.

Doç. Dr. Namık Kemal ÜNLÜAkademik Yayınları

Spor Bilimleri Üzerinde Araştırmalar

Spor Bilimleri Üzerinde Araştırmalar

Türkiyede Spor Yönetimi ve Organizasyonu (Eleştirel Bir Bakış)

Türkiye'de Spor Yönetimi ve Organizasyonu

Spor Bilimleri Üzerinde Araştırmalar

Spor Psikolojisi ve Motivasyon Üzerinde Araştırmalar

Spor Bilimleri Üzerinde Araştırmalar

Spor Bilimleri Üzerinde Araştırmalar


Önsöz

Spor eğitiminin bilimsel yapılmasında en önemli unsurlardan biri de kitaptır. Ülkemizde sporla ilgili eserlerin sayıca yeterli olmadığı bilinmektedir. Bu kitap. Beden Eğitimi ve Spor Bölüm ve Yüksekokulları, lisans öğrencileri ile lisansüstü eğitim gören aday akademisyenler ve aynı bölümlerin öğretim eleman- larına hitapetmekte olup son yıllarda Spor Bilimi üzerine yayınlanan kitap ve araştırma dergilerine dayanılarak hazır- lanmıştır. Öğrencilere ve meslekdaşlanma faydalı olacağını umuyorum.

Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ÜNLÜ,
Şubat 1998

Satın Al Detaylı Bilgi...

Türkiyede Spor Yönetimi ve Organizasyonu (Eleştirel Bir Bakış)

Türkiyede Spor Yönetimi ve Organizasyonu (Eleştirel Bir Bakış)

Türkiye'de Spor Yönetimi ve Organizasyonu


Önsöz

Hızlı değişme günümüzün en önemli özelliklerinden biridir. Her gün karşılaşılan problemlere yüzeyden bakma ve ön düşüncelerle çözüm arama şansı kalmamıştır. Spor toplum hayatında giderek daha fonksiyonel bir konum kazanan konulardan biridir. Bağlantılı olduğu konulardan koparmadan, sporumuzu değerlendirmek sağlıklı sonuçlara varabilmenin ilk temelidir. Sporu, sadece "fiziksel hareketlerin düzenli ve sürekli yapılması" biçiminde ifade edersek yanılmış oluruz. Sporumuzu, yüzeyden incelemelerle, yetersiz bilgilerle içinde bulunduğu durumdan kurtarma zamanı çoktan geçtiği halde, geçici heyecanlarla sporumuzun yönlendirilmesi çok ilginçtir. Toplumun yapısını iyi bilen, spor potansiyelini anında değerlendiren, günlük konular yanında, geleceğe dönük planlar yapan, çözüm arayan yöneticilerimiz ancak, sporumuzu sağlam temellere oturtabilir. Hemen her alanda olduğu gibi spor konusunda da başarı sağlamak için bütün milletler yoğun bir çalışma içindedirler, imkânlarını iyi değerlendirerek, üstünlük kurmak, güçlerini ispatlamak üzere uluslararası yarış giderek hızlanmıştır. Spordaki başarı da bir yerde o milletin moral kaynağı olmaktadır. Tasada ve sevinçte bir olan milletlerin kültürel birikimlerinden kaynaklanan bu durum, günümüzde belirgin bir şekilde kendini hissettirmektedir. Bu alandaki çalışmaların odak noktasında öteden beri olduğu gibi yine "üstün olma" "başarılı görünme" istekleri bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak da sporda başarısız olan millîler de bunu onur meselesi yaparak yersiz komplekslere kapılmaktadır. Bu kompleks daha çok gelişmekte olan ülkelerde belirgindir. Kalkınmış, ileri ülkeler seviyesine gelmiş ülkelerin spordaki durumuna baktığımızda, kalkınma planlarının içindeki spora ayrılan pay yerine, bağımsız spor kalkınma planları, bunlarla ilgili planlama stratejileri de yapılmıştır. Hatta ana spor kalkınma planlarında ve yıllık bütçe ayarlamalarında ilgili bütün ekonomik değerler bile hesap edilmiştir. Bu ülkelerdeki sporla ilgili uzmanlar, araştırmacılar ve spor bilim adamları arasında da kuvvetli bir işbirliği görmekteyiz. Gerek bilimsel, gerekse teknik bakımdan örnek aldığımız bu ülkelerin spordaki ileri seviyesinin ülkemiz içinde olmasını dilerim. Bilimsel çalışma ve araştırmalarda bulunmak üzere davet edildiğimiz Avrupa ülkelerinde gördük ki; Spor politikasının mülki ve idari yapı içinde dağıldığını, sporla ilgili uzman ve bilim adamları arasında kuvvetli bir işbirliği olduğunu, devlet olarak sporcularının sosyal güvenlik konusuna çözüm bulduğunu görmekteyiz. Ayrıca danışmanlık ve menajerlik sisteminin spor kamuoyunun bir parçası olduğunu belirtmek de yerinde olacaktır. Yurt dışındaki inceleme ve araştırmalarımızda, başarılı sporcuların ödüllendirilmesinde devletten çok özel firma ve devlet dışındaki kurumların ön planda olduğu, dünyaca ünlü sponsor firmaların ülke çapında devletten daha çok söz sahibi olduğunu görmekteyiz. Türk Spor Teşkilatı için örnek olması bakımından Almanya da mevcut "Alman Spor Anayasası" da ülkemizde acilen yapılması gerekli "Spor Kanunu" için bir model olarak tavsiye edilebilir. Devlet ve Özel sektör iş adamları, bilim adamları Spor kulüpleri, Spor federasyonları ve üniversiteler arasında dayanışma ve işbirliği ile istikrarlı bir spor sistemi ortaya konarak işletilmelidir. Günümüzün bilimsel ve teknolojik bakışı arasındaki değişmelere ve gelişmelere paralel olarak, Türkiye'de sporla ilgili kurum ve kuruluşların hukuki yönden yeniden düzenlenmesi çalışmalarının yanında özellikle zihniyet ve uygulama alanındaki çelişkisinin giderilmesi mecburiyetine işaret ederiz. Çalışmamızın Spor Kamuoyuna, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları, lisans öğrencileri ile lisansüstü eğitim gören aday akademisyenler ve aynı bölümlerin öğretim elemanlarına faydalı olacağını umuyorum.
Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal Ünlü
Edirne, Kasım 1997

Satın Al Detaylı Bilgi...

Türkiyede Spor Yönetimi ve Organizasyonu (Eleştirel Bir Bakış)

Spor Bilimleri Üzerinde Araştırmalar

Spor Psikolojisi ve Motivasyon Üzerinde Araştırmalar


Önsöz

Sporun ve spor psikolojisinin esaslarından biri motiv ve motivasyonlardır. Dolayısıyla sporla az ya da çok ilgisi olan herkesin motiv, motivasyon terimlerini üzerine de çok iyi durması ve kavramları iyi bilmesi gerekir. Spor psikolojisi açısından, motivasyonun stratejik öneminin olup olmadığı, eğer varsa ne derece önemli olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda spor psikolojisi açısından motivasyonun öneminin sporcu üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koyabilmek günümüz spor bilimlerinde çok önemli konulardandır. Problemlerin çözümlenmesi ile elde eğilen veriler ışığında sporumuzda büyük gelişmelere imkân verebilir. Maç öncesi ve sonrası bir sporcunun bulunması gereken psikolojik durumun bilinmesi antrenörlere büyük yardımlar sağlayacağı gibi sporcularımızın da içinde bulunduğu durumu çözümlemek çok önemlidir. Bilindiği gibi spor psikolojisi açısından motivasyo¬nun önemi büyüktür. Müsabakaya iyi motive olan bir sporcu başarılı olabilir. Kısacası motivasyonun performansa büyük ölçüde etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Motivasyon kişilerin karakterlerini, ihtiyaç düzey¬lerini, kültür düzeylerini olumlu ya da olumsuz yönden etkileyebilir. Bunun için motive etmede şu veya bu yolun en etkili veya en iyi yol olduğunu söyleyebilmek zordur. Motive edilen sporcuyu çok iyi tanımak gerekir. Çünkü her sporcunun değişik motivleri bulunur ve herkesin motivleri aynı değildir. Sporcunun bütün fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel kapasiteleri ile kendilerini gerçekleştirmeleri tamamen motive olmalarına bağlıdır. Sporda psikolojik olarak güçlü olmada aşağıdaki özellikler önemli olmaktadır. Başarılı olmak için güçlü bir istek duymak (motivasyon, başarı motivasyonu). Baskı ve mücadele altında olumlu kalmak (stresle başa çıkma, imgeleme, gevşeme, kendi kendine konuşma). Kontrol edilebilir olanları etme (hedef belirleme, dikkat ve konsantrasyon), Dengeli bir tutumla yüksek bağlılık gösterme (motivasyon, bağlanma, hedef belirleme). Yüksek düzeyde kendine inanç gösterme (kendine güven). Olumlu vücut diline sahip olmak (kendine güven, olumlu benlik imajı ve benlik kavramı). Sporda başarılı performans için fiziksel - fizyolojik açıdan güçlü olmanın yanı sıra psikolojik (zihinsel ve duygusal) açıdan da güçlü ve sağlam olmak gerekir. Psikolojik açıdan daha güçlü olmak için fiziksel-fizyolojik çalışmaların yanı sıra psikolojik beceri antrenmanlarında yer verilmelidir. Doruk performans başarıları elde etmek sporcuya bütünsel yaklaşımları gerektirir. Bu bütünsellik içerisinde de psikolojik açıdan güçlü olmak önemli yer tutar.
Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ÜNLÜ
Edirne, Eylül 1999

Satın Al Detaylı Bilgi...

Türkiyede Spor Yönetimi ve Organizasyonu (Eleştirel Bir Bakış)